April 24, 2017

Stratejik Yönetim

BestFit - copy
BestFit

Herkese İyi gelen standart bir "reçete var mıdır?"
Sonuç alabilmek için hem doğru metadolojileri belirlemek hem de bunları doğru birleştirmek, uyarlamak, yönetmek gerekir.

BestFit - copy
Full 2 - copy - copy
Yalın Altı Sigma

Projelerle iyileştirmeler yapmanın ötesinde iş yapış şeklinin değiştiren, bilinen en kapsamlı ve güçlü süreç iyileştirme metadolojisi.
Yine de hazır bir reçete değil, size özel uyarlanması gereken bir temel sadece .

Full 2 - copy - copy
Full 3 - copy - copy
Workout

Bir yandan ciddi iyileştirmeler yapmak istiyor diğer yandan da proje ve eğitim sürelerinin daha kısa olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
Bunun için de Results'ın çözümü var. Bp ve çok sayıda ülkede DHL'de yaptığımız gibi...

Full 3 - copy - copy
Full 3 - copy - copy - copy
Ve Daha Fazlası

Eğer yöneticiler şirketi daha ileriye götüreceklerini vaat ediyorlarsa; bu, mevcut durumu sürekli değiştirmek demektir. Yani yeni ürünler, yeni hizmetler, yeniden yapılanma, maliyet azaltma, hızlanma...

Full 3 - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow

 

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim (Strategic Management), şirketlerin gelecekte varmak istedikleri yere ulaşabilmeleri için; doğru stratejileri, projeleri ve faaliyetleri belirleyebilmelerini ve bunları hayata geçirebilmelerini sağlar.

Verimlilik (efficiency) işleri doğru yapmak, etkinlik (effectiveness) ise doğru işleri yapmaktır.

Basitçe bakarsak verimlilik daha çok kaynaklarla, etkinlik sonuçlarla ilgilidir. Aynı ürünlere, müşteri memnuniyetine ve satış hacmine sahip iki firma etkinlik açısından denk olabilse de, eğer bu sonuca biri diğerinin iki misli kaynak kullanarak ulaşıyorsa, verimlilikleri çok farklı olabilir.

Kuruluşlardan beklenen ise ikisinde de iyi olmaktır. Yani hem doğru sonuçlara ulaşmak hem de bu sonuçlara en verimli şekilde ulaşmak.

Strateji kelimesinin kökeni Eski Yunanca’ya dayanmaktadır. Strateji, Eski Yunanca “stratos” (ordu) ve “ago” (yönetmek, yön vermek) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kimi araştırmacılar ise kelimenin Latince “stratum” kelimesinden türetildiğini düşünmektedirler. Latince’de “stratum”; “yol, çizgi, nehir yatağı” anlamlarına gelmektedir. Strateji kelimesinin sözlük anlamı “bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı” olarak ifade edilebilir.

“Stratejik Yönetim pro-aktif bir yönetim şeklidir. Şirketin iç ve dış çevresini değerlendirmesini, bu değerlendirmelere göre şirketin kendi iç yapısındaki güçlü ve zayıf yönleri analiz etmesini, güçlü ve zayıf yönlere göre dış çevrenin sağlayabileceği fırsatları ve yaratabileceği tehditleri önceden görmesini ve tüm bu bilgilerin yardımıyla, şirketin gelecekte varmak istediği yere (vizyonuna) ulaşabilmesi için doğru stratejileri, projeleri ve faaliyetleri belirleyebilmesini ve bunları da devereye alabilmesini sağlar.”

Stratejik Yönetim yaklaşımı kullanılmadığında, şirketler ağırlıklı olarak geçmiş performanslarına bakarak; bu performansın gelecekte nasıl olabileceği ile ilgili tahminler yürütürler. Halbuki Stratejik Yönetim gelecek performansını, bütçeleme mantığı ile tahmin etme üzerine kurulu değildir. Stratejik Yönetim, şirketin gelecekte olmayı hedeflediği yeri ve bu yere ulaşabilmesi için ne yapılması gerektiğini belirler ve bunu da devreye alır.

Results, bu bağlamda şirketlere, vizyonlarını belirlemelerinde, iç ve dış çevre analizlerini yapmalarında, tehditlerden korunmak ve fırsatlardan faydalanmak için zayıf ve güçlü yönlerini anlamalarında, bunlara göre doğru stratejileri geliştirmelerinde ve bu stratejileri devreye alabilmek için takip etmeleri gereken yolda destek olur.

Stratejik Yönetim sürecini uygulamaya alan, hatta bu amaçla organizasyonel birim dahi oluşturan kurum ve kuruluşlara baktığımızda, neredeyse tamamında yalnızca Stratejik Planlama kavramını görürüz. Bu bir tesadüf değildir ve iki nedeni vardır: Birincisi planlama ile ilgili çok fazla bilgi ve örnek uygulama olmakla birlikte,stratejik planların devreye alınması için aynı şey söz konusu değildir. İkincisi, ve daha önemlisi ise, uygulamaya almak, planlamaktan çok daha zordur. Dolayısıyla Stratejik Yönetim’de başarısızlıkların çoğu, stratejik planların devreye alınması aşamasında görülür. Yani bilmekle yapabilmek arasındaki farkın kapatılamamasından…

Başarıyı getiren uygulamadır. Stratejik Yönetim, sadece Stratejik Planlama değildir. Yaygınlaştırma ve uygulama aşamasını da içerir.

Yakın tarihli bir araştırmaya göre günümüzün CEO’ları da küresel krizin dayattığı ilk beş konu için şu seçimi yapmışlardır:

  • Uygulamada Mükemmellik
  • Üst yönetimin stratejileri yoğun biçimde uygulaması
  • Hız, esneklik, değişime uyum
  • Küresel ekonomik performans
  • Likidite, oynaklık ve kredi riskini içeren finansal risk.

Results, hem verimliliğe hem de etkinliğe yönelik çözümleri, birbirlerini destekleyecek ve güçlendirecek şekilde entegre ederek uygulayabilmektedir. Bunun için geliştirdiği ve uygulamakta olduğu modüler yapıdaki Stratejik Yönetim Modeli, şirketlerin kuruluş, büyüme, yeniden yapılanma ve krizden çıkış inisiyatiflerinin tümüne hizmet edebilen, sektör, ölçek ve üründen bağımsız bir yönetim çerçevesi sunmaktadır.

Results’ın özellikle stratejik yönetime yeni başlamakta olan, belirli bir olgunluğa ulaşmamış firmalar için uygulaması oldukça zor olan kurumsal karne (Balanced Scorecard) yaklaşımına alternatif olabilen çözümleri de mevcuttur.

 


“Diğer tüm ürünlerinde olduğu gibi, Stratejik Yönetim konusunda da, Results hazır bir çözümü dayatmak yerine, sizin ihtiyacınızı anlayarak en doğru yöntemi bulmak ve bunu sizinle birlikte devreye almak taraftarıdır. Dolayısıyla Results’ın yaklaşımı her fırsatta balanced scorecard, yeni yazılımlar, hedef yaygınlaştırma gibi listeler sunan danışmanlık şirketlerinden farklıdır.

Bunda da, danışmanlık yapmaya başlamadan önce, Stratejik Yönetim, kurumsal karne, hedef yaygınlaştırma gibi konuları fiilen uygulamakta olan şirketlerde çalışmış olmanın, neyin ne kadar zor olabileceğini uygulayıcı olarak görmenin ve Results’ın kuruluşundan sonra da bu konularda elde edilen tecrübelerin payı büyüktür.”