April 24, 2017

Kurumsal Proje Yönetimi

BestFit - copy
BestFit

Herkese İyi gelen standart bir "reçete var mıdır?"
Sonuç alabilmek için hem doğru metadolojileri belirlemek hem de bunları doğru birleştirmek, uyarlamak, yönetmek gerekir.

BestFit - copy
Full 2 - copy - copy
Yalın Altı Sigma

Projelerle iyileştirmeler yapmanın ötesinde iş yapış şeklinin değiştiren, bilinen en kapsamlı ve güçlü süreç iyileştirme metadolojisi.
Yine de hazır bir reçete değil, size özel uyarlanması gereken bir temel sadece .

Full 2 - copy - copy
Full 3 - copy - copy
Workout

Bir yandan ciddi iyileştirmeler yapmak istiyor diğer yandan da proje ve eğitim sürelerinin daha kısa olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
Bunun için de Results'ın çözümü var. Bp ve çok sayıda ülkede DHL'de yaptığımız gibi...

Full 3 - copy - copy
Full 3 - copy - copy - copy
Ve Daha Fazlası

Eğer yöneticiler şirketi daha ileriye götüreceklerini vaat ediyorlarsa; bu, mevcut durumu sürekli değiştirmek demektir. Yani yeni ürünler, yeni hizmetler, yeniden yapılanma, maliyet azaltma, hızlanma...

Full 3 - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow

 

Kurumsal Proje Yönetimi

Proje, yönetilmesi gereken bir değişim inisiyatifidir. Tanımı ve yapısı gereği riskler içerir; bu risklerin, proje boyunca yönetilmesi gerekir. Bunun anlamı hem tekil proje hem de proje portföyü için ortak bir dil gereksinimidir.

Kurumsal projelerin sayısı, harcadığı kaynak ve karmaşıklığı giderek artmaktadır. Artan dağıtık takım yapısı, ve dış kaynak kullanımı, sistematik işbirliği ihtiyacını artırmaktadır. Liderlerin bir vizyon çizmeleri ve onları bu vizyona ilk seferde başarıyla ulaştıracak yolu tanımlamaları gerekir.

Projelerin Şirkete Maliyetleri ve Performansları

Kurumsal Proje Yönetimi’nin ne olduğu ve neden gerekli olduğunu da aslında şirketlerle ilgili bazı soruları sorduğumuzda anlayabiliyoruz. Mesela,

 • Şu anda şirketinizde kaç adet proje yürütülüyor?
 • Bu projelerin toplam bütçesi nedir?
 • Bu projelere kaç kişi ne kadar zaman harcıyor?
 • Projelerin hedefleri, getirileri, başarı kriterleri nelerdir, tanımlı mıdır?
 • Kaçı hedeften sapmıştır?
 • Genelde projeler gecikir mi?
 • Bu projeler belirli kurallarla mı yönetilmektedir yoksa herkes istediğini yapabilir  mi?
 • Daha iyi bir yönetimle süreleri %20 kısaltılsa bunun getirisi ne olurdu?

gibi sorular şirketlerde büyük bir oranda kolayca cevaplanamamaktadır.

Bu sorulara cevap verilebilmesinin önemli olduğu düşünülüyorsa bir yerden ve doğru seviyede Kurumsal Proje Yönetimi’ne başlanması gerekir ki her zaman getirisi maliyetinin çok üzerinde olur çünkü projelerin, %45’i bütçesini aşmaktadır.


Diğer konularda olduğu gibi proje yönetimi konusunda da standart eğitimlerin şirketinize sağlayacağı katma değerin çok sınırlı olduğuna inanmaktayız, çünkü;

 • Standart eğitimler ya da proje yönetim metodolojileri her türlü şirket ve proje düşünülerek tasarlanmıştır.
 • Kurumunuzun bu konuda bulunduğu seviyeyi, proje yönetimi konusunda yaşadığınız temel problemleri göz önüne alamazlar.
 • Oysaki hepimiz biliyoruz ki, bir yazılım projesi ile bir inşaat projesini ya da bir ürün geliştirme projesini aynı yöntemle ve araçlarla yönetmek hem doğru değildir hem de mümkün değildir. 2 aylık bir yazılım projesi ile 1 senelik bir ERP projesi bile birbirinden farklıdır.
 • Hepsinin ötesinde her şirketin kültürü, diğer alanlardaki kurumsal uygulamaları ve proje yönetimi konusunda bulunduğu durum ve yetkinlik seviyesi farklıdır.

Proje Yönetimi ve Eğitimi

Çok kapsamlı olan standart proje yönetim metodolojisi eğitimlerine giden bir çalışan, şirketine döndüğünde;

 • Nereden başlayacağı konusunda ciddi sorunlar yaşayacaktır.
 • Aynı eğitime giden her çalışan uygulamayı farklı yapmaya çalışacağından, kurumsal bir proje yönetim süreci ortaya çıkmayacaktır.
 • Şirkete özel tanımlı bir süreç, kılavuzları ve kalıcılığı sağlayacak önlemler alınmamış olacağından, uygulamaların eskisi gibi sürmesi ihtimali çok yüksek olacaktır.
 • Metodoloji eğitimleri proje yönetiminin insan boyutunu dikkate alamayacaklarından çok temel bazı engelleyici faktörler açık kalacaktır.

Metodoloji sadece bir araçtır. Konunun insan boyutu, yani iletişim, ilişkiler, liderlik, ekip yönetimi, değişim yönetimi proje yönetiminin en az metodoloji kadar kritik öğeleridir.

Fiili proje uygulama tecrübesi çok yüksek olan ekibimizin, proje yönetim sürecine entegre olarak bu konularda vereceği destek de katma değeri yüksek bir girişim olacaktır.

Standart proje yönetim metodolojileri yukarıda anlattıklarımız göz önüne alınarak size özel olarak uyarlanmalı, şirketinizin ihtiyaçlarını karşılayan ve en önemlisi; “uygulanabilir” bir Proje Yönetim Süreci tüm unsurlarıyla tasarlanmalı, dokümante edilmeli ve eğitimleri verilmelidir.

Tüm bunları yaparken de salt proje yönetim tekniklerini değil, kişisel ya da proje performans yönetimi, ödüllendirme yönetim sistemleri, yetkinlik bazlı eğitim yönetimi, değişim yönetimi, yazılım geliştirme süreci geliştirme, konfigürasyon yönetimi, sözleşme, dış kaynak kullanımı ve satın alma süreçlerinde uygulama, standart geliştirme ve eğitim tecrübesi gibi avantajlarımızı kullanarak size en uygun çözümleri bulmak temel amacımızdır.

Şirketinizde kısmen uygulanmakta olan ancak problemlerle karşılaşılan bir proje yönetim süreci bulunması halinde ise; Yalın Altı Sigma metodolojisi ile proje yönetim sürecindeki aksaklıkların ve uygulama eksikliklerinin bulunması, ihtiyaçlarınıza özel iyileştirilmeler yapılması ve gerekli kılavuzlarla  standartlaştırılması; hem en iyi ve kalıcı sonuca ulaşmada, hem de değişimin doğru yönetilmesinde ideal bir seçenektir.

Kurumsal Proje Yönetimi Kapsamındaki Hizmetler

Süreç ve Metodoloji
Şirketin boyutuna, kültürüne ve bilgi birikimine uygun seviyede, bir kılavuz niteliği taşıyan proje yönetim sürecinin tasarlanması, süreç adımlarının, doküman içeriklerinin, rollerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, tüm bunların bir kitapçık olarak yayınlanması.
Yazılım
Kurumsal proje yönetimini destekleyen ve şirket bilişim teknolojileri alt yapısına uygun bir yazılımın tasarlanması/uyarlanması ve devreye alınması.
Performans Yönetimi
Şirketin performans yönetim kültürüne ve alt yapısına uygun, proje ve çalışan performans kriterlerinin, değerlendirme sürecinin ve yöntemin belirlenmesi.
Proje Ofisi
Kurumsal proje yönetiminin sürekliliğini ve etkinliğini garanti altına alacak unsurları yöneten birimin tüm iş tanımları ve misyonuyla birlikte tasarlanması.
Yatırım Geri Dönüş Hesabı
Projelerin maliyet ve getiri hesabını yapacak yöntem, standartlar ve rollerin belirlenmesi.
Eğitim
Yukarıdaki tüm unsurların etkin çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış, kurumun alt yapı ve kültürüne uyarlanmış, teknik konular dışında ekip çalışmasından liderliğe kadar gereksinimleri göz önüne alan ve en önemlisi şirketin kendisi için tasarlamış olduğu sürecinin eğitimlerinin verilmesi.